بازدید وزیر آموزش و پرورش و رئیس حوزه علمیه قم از نمایشگاه کتاب تهران