وقوع زلزله در تهران غیر قابل پیش بینی است/مسکن اجتماعی متوقف نشده است