فرماندار تفت: معلمان میتوانند مروج فرهنگ نقد و نقادی در جامعه باشند