افتتاح سه طرح اداری و امدادی از مصوبات سفر رهبری در کرمانشاه