رقابت قرآنی ۲ هزار و ۴۰۰ دانش آموز کرمانشاهی در مرحله استانی