صلاحی: هنر همه ما این است که زیر پرچم سه رنگ متبرک به شهدا جمع شویم