کارخانه آردل تعطیل می‌شود/ ‌بی‌کاری در انتظار کارگران این کارخانه