العربیه: شرکت مرسک آزاد شدن کشتی توقیف شده خود در ایران را تایید نکرد