دولت در قبال اعزام جوانان قرقیزستانی به سوریه منفعل عمل کرده است