محمدیان به نیمه نهایی رسید/ داداش پور باخت و حذف شد