کلیه واحدهای مسکن مهر شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر تا پایان سال واگذار می‌شوند