دومین جایزه هنر و ادبیات محتشم به عکاس اردبیلی رسید