معارف شهادت یعنی «ایثار و ایمان» در مخاطبان به معنای واقعی نافذ شود