معاون استاندار کرمان: رسانه باید توان تحلیل و پیش بینی داشته باشد