لزوم توجه دولت به ساخت مسجد و خانه عالم در روستاها