لزوم افزایش ارتباط تبریز و ترکیه/ ایران مکانی مناسب برای گردشگران