ناامنی‌ها در منطقه، با هدف ایجاد ناامنی در ایران انجام می‌شود