اجازه نمی دهیم با ورود خارجی ها داخلی ها مشکل پیدا کنند