معاون وزیر بهداشت خبر داد: حمایت از شرکت‌های داروسازی جدید در کشور