وقفه 15 ماهه در ساخت واگن های قطار/ روال مردود تاخیر های پرواز