شکایت بازنشستگان درباره حقوق بررسی می شود/رضایت وزیر از بخش کودک نمایشگاه کتاب