توافق عادلانه در مذاکرات به نفع منطقه، دنیا و ایران خواهد بود