برنامه آموزش دانشگاههای علوم پزشکی ۳۶ سال دست نخورده مانده است