نیم میلیون خانه ویران و آسیب دیده بر اثر زلزله نپال