محكومیت ۲ میلیارد تومانی یك شركت دولتی به اتهام گرانفروشی