تجمع گروهی از معلمان در برابر مجلس وادارات آموزش و پرورش