آزمون مدرک تخصصی حافظان قرآن در خراسان شمالی برگزار می شود