کی‌روش خیلی عصبانی است/ تمام حرف‌های وزیر را به گوش او رسانده‌اند