معاون وزیر ارشاد از استاد محمدپرست در بیمارستان عیادت کرد