حضرت آیت الله موسوی اردبیلی: روستائیان مرزنشین به ...