مراسم گرامیداشت مقام استاد با حمایت بانک تجارت برگزار شد