نقشه راه توسعه پژوهش محور سومین میدان بزرگ نفتی دنیا ارائه شد