Radeon R9 390X: بُرد PCB کوچکتر از R9 290X، کارایی R9 295X2