تجاوز به حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار هنری یک فاجعه است