فرمانده کل سپاه: داعش وحدت وهمدلی مسلمانان منطقه را محکم تر کرده است