ترجمه برگزیدگان جایزه «اُ.هنری» در غرفه کتاب نیستان/ سیدمهدی شجاعی به نمایشگاه کتاب می آید