زنان باردار در سه‌ماهه اول فقط اسید‌ فولیک مصرف کنند