رویترز : کنترل حزب الله بر منطقه استراتژیک عسال الورد