وزیرهندی: امضای توافقنامه بیانگرموضع دولت هند در همکاری با ایران است