دیداراعضای ستادبزرگداشت3000هزارشهیداستان سمنان بارهبر معظم انقلاب