دیوید کامرون به همراه همسرش رای خود را به صندوق انداخت