قهرمان توابع تهران می‌تواند برنامه غذایی بنویسد، رونی کلمن نمی‌تواند؟/ 135 میلیون تومان خسارت غیرمس