سفیر ایتالیا دربازدید از نمایشگاه کتاب: ایران کشوری با تمدن غنی است