خیلی از استانها حسادت می کنند چرا از ما کسی رئیس جمهور نمی شود!