پیاده‌روی بهانه‌ای برای «یک روز، ورزش» در کنار خانواده