مراسم پاسداشت آیت الله زرندی در شأن جایگاه علمی و مبارزاتیش باشد