تكمیل ورزشگاه نقش جهان یكی از آرزوهای بزرگ مردم اصفهان است