عضویت دو ایرانی در کمیته‌های مقررات و پزشکی بسکتبال آسیا