تثبیت جمعیت در روستاها باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی کشور می شود