کاردوست: مرد بودیم و مردانه جنگیدیم/ هواداران دانشگاه با بوق تریلی به سالن آمده بودند!